Vår sak och dess organisation

+1 röst

Vi har en tradition när det gäller vår Martinus relaterade verksamhet, att organisera den genom stiftelse formen, för att markera att vår verksamhet inte syftar till förenings och religionsbildning. Då den ”religion” vi erkänner är livet självt, i vilken allt och alla är födda medlemmar. Och att organisera detta liv på annat sätt än det Gud gör, är idioti. Men trots denna övergripande hållning i sak står vi där ändå med jordiska administrativa problem kontra myndigheter och samhälle. Där vi hitintills valt stiftelseformen som det minst ”onda”. Men det är samtidigt en organisationsform som för med sig ett problem i form av en inre hierarkisk maktstruktur, där det interna mellanmänskliga demokratiska umgänget medarbetare emellan, bara är för styrelsemedlemmar och där övriga medarbetare bara har ett hop om en god vilja, ett hopp om en gudomlig och vänlig diktatur.

Samtidigt organiseras det praktiska arbetet i vår sak, mer och mer i form av ett nätverksbygge människor emellan, vilande på en andligt jämställd demokratistruktur där den som kan en sak, som behärskar ett specialområde, som har talang och förmåga leder de övriga i en platt struktur där alla kan växa. På så sätt att vi alla inom olika områden ömsom är lärare och elever. Vilket är livets naturliga form! Mellan dessa två arbetsformer finns där en konflikt. I vår sak, kring vårt arbete för att föra ut Martinus verk finns det också konflikter. Människor som vill gå olika vägar, har skilda infallsvinklar på det de vill göra. Därför uppstår det helt naturligt olika grupperingar av människor, där den enda möjligheten till att få något gjort i positiv bemärkelse vilar på att arbetsgrupperna är homogena, består av människor som vill det samma, som har organiska förutsättningar för sitt samarbete.

Själv har jag arbetat för Martinus sak i över trettio år. Jag har sett människor som på inget sätt hade dessa förutsättningar för att kunna samarbeta. Jag har sett rivalitet och avundsjuka som omöjliggjorde all samverkan, men också välfungerande samarbeten människor emellan, där de projekt vi arbetat med lyftes till nivåer som verkligen var inspirerande. Jag har deltagit i projekt som både har gått upp, haft sin succé för att sedan gå ner och gå i upplösning. Jag har sett de allra värsta sidor av mänsklig oförmåga, där de hierarkiska strukturer vi arbetade under missbrukades och användes till att beröva de människor som kom till oss - deras inspiration och lust. Där människor lämnade våra projekt desillusionerade, sorgsna och ledsna och där det på inget sätt var Guds vilja som eftersträvades, men diktatur som verkställdes.

Därför ser jag mig idag som en andlig individualist, som arbetar i en nätverkskultur. Jag går in och ut ur olika projekt. Jag stöder och deltar i olika verksamheter. Jag älskar det initiativ som Rolf Elving tagit och som syftar till att informera om Martinus verk, Tredje testamentet. Men jag anser också att det behövs kursgårdar, som den i Varnhem och ett internetforum som är samhällsengagerat och dynamiskt. Därför har jag startat detta forum; NyKultur.com. Där vi vill verka under parollen; för en andlig, demokratisk, kommunistisk Kristuspolitik.

Forumet kommer också snart att förnya sin form. Vi kommer att införa ämnesrubriker och börja kategorisera innehållet. Det kommer snart att bli möjligt att lägga in bilder och på sikt även videos från Youtube och liknande. Vår målsättning är att skapa ett öppet och transparent diskussions- och debattforum, men också att öppna en redigerad online tidskrift. Önskelistan är som sagt lång.

Men projektets yttre ram behöver också formaliseras, och jag vill inte bidra till skapandet av ännu en stiftelse. Därför så lutar vi för närvarande åt att ta organisationsformen: ideell förening, men likt Rotary låta medlemskapet bygga på en inbjudan. Att de människor som vill och kan vara medarbetare, blir medlemmar i en förening vars enda syfte är att förverkliga detta projekt. Fördelarna är många! Vi behöver inte ha ett stort grundkapital för att börja och vi får ett inre samarbetsklimat som villar på demokratisk grund. Där varje medarbetare och medlem har en röst. Under en sådan struktur hoppas jag kunna vara med och bidra till en nätverkskultur som kan växa. En platt organisations struktur och ett nätverk av medarbetare för en ny kultur.


apr 29, 2012 i Lokalt
claus
apr 29, 2012

Vänligen logga in eller registrera att kommentera denna diskussion.

2 Kommentarer

0 röster

I Göteborg har vi nu startat en ideell förening som ram kring det arbete vi vill göra med webbsidan NyKultur.com och en lokalt i Göteborg förankrad Martinusverksamhet. Vi vet att detta är ett mycket annorlunda och för en del, ett konstigt förfarande. Men vi gör det för att vi är trötta på de hierarkiska strukturer som ligger i stiftelseformen och där vi med detta initiativ eftersträvar öppenhet, transparens och en demokratisk anda mellan medarbetare och medlemmar. Medlemskapet i denna nya förening bygger också på inbjudan och åsyftar endast dem som på ett eller annat sätt vill vara aktiva i det arbete som görs.

Föreningen är således att betrakta som ett officiellt ramverk för ett nätverk av medarbetare som hjälps att utföra en uppgift och har inga andra ambitioner än detta som omnämns i syftes paragrafen nedan.

Claus MöllerStadgar

 

§ 1 Organisationens namn

Ny Kultur - Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet.

§ 2 Organisationens syfte

Ny Kultur - Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet är en ideell förening vars  syfte är att informera, undervisa, hålla kurser, seminarier om Martinus verk Tredje testamentet,  driva, utveckla, marknadsföra och administrera internet forumet nykultur.com, och verka för en  ny human världskultur.

§ 3 Styrelsens huvudsäte

Styrelsen har sitt huvudsäte i Göteborg, Sverige.

§ 4 Medlemskap

§ 4.1 Medlemskap i föreningen sker genom inbjudan, men är öppet för alla som delar organisationens syfte och stadgar.

§ 4.2 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom de inte heller ansvarar för föreningens skulder.

§ 5 Ekonomi

§ 5.1 Medel för föreningens ekonomi sker genom medlemsavgifter, gåvor, reklam- och andra evenemangsintäkter. Intäkterna används för att täcka kostnader för verksamheten.

§ 5.2 Räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

6 Styrelsen

§ 6.1 På föreningens årsmöte utses styrelseordförande, sekreterare, kassör, ledamot och suppleant.

I övrigt är alla möten öppna för medlemmar.

§ 6.2 I föreningens arbete eftersträvas i första hand enighet och konsensus, vid oenighet kan ärendet avgöras genom omröstning och enkel majoritet.

§ 6.3 Firmatecknare är kassör och styrelseordförande i förening.

§ 7 Årsmöte, styrelse- och medlemsmöte

§ 7.1 Föreningen skall hålla ett årsmöte, under årets första tre månader. Meddelande om årsmöte  skall ske minst två veckor före utsatt tid.

§ 7.2 Styrelseordförande, sekreterare, kassör, ledamot, suppleant och två revisorer väljes.

§ 7.3 Stadgeändringar är giltiga efter beslut av årsmötet.

§ 7.4 Föreningen skall hålla minst tre styrelse- och medlemsmöten om året.

§ 8 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande sammanträden,  varav ett måste vara ett årsmöte. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

§ 9 Föreningsstiftarnas namn

Claus Möller Marie Wallin Håkan Forshult Cecilia Bröms Ann Kollberg

 


jul 20, 2012
claus
jul 20, 2012

0 röster

Du skriver bra, Claus! Svårt att hitta på nåt bra att tillägga :-)


aug 28, 2012
Odderworldlyfriend
aug 28, 2012